โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เขียนโดย 072 วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 14:21

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

 ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่15,20,22,29

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 08-5131-7777 และ 08-9776-6436

          การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิให้กลับมารุ่งเรืองดังยุคพุทธกาลเป็นภารกิจประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธ โดยเฉพาะถิ่นกำเนิดแห่งกายมหาบุรุษ คือประเทศเนปาลในปัจจุบัน ซึ่งการฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม และให้ยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานนั้น จำเป็นต้องนำหลักความดีสากล คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และสมาธิ มาให้ประชาชนในท้องถิ่นปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัย โครงการสร้างความดีสากลธัมมัสถาลิ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล จึงเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

พิธีกรรมเริ่มเวลา 12.30 – 15.00 น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการฝึกปฏิบัติธรรมและความดีสากลให้กับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ในท้องถิ่น

2. เพื่อสร้างอาสาสมัครผู้นำความดีสากลที่พร้อมจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งดังยุคพุทธกาล

รายละเอียดการก่อสร้าง แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน

โซน 1 พื้นที่สาธารณะ สำหรับกลุ่มคนมาทำบุญไหว้พระทั่วไป และผู้มาเยี่ยมชมทั่วไป ประกอบด้วยศาลาชมวิว หอฉัน นิทรรศการ ห้องสุขา โรงครัว และที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่

โซน 2 พื้นที่ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติธรรมขนาด 100 ท่าน ,สำนักงานต้อนรับปฏิสันถาร ,เรือนนอนขนาด 50 ท่าน ,และห้องน้ำฉุกเฉินภายในอาคาร ห้องน้ำนอกอาคาร ,ห้องพักVIP

โซน 3 ศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพ อาคารกิจกรรม และเก็บอุปกรณ์

โซน 4 โรงพัสดุซักล้าง และที่พักพระเถระ

อานิสงส์การสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ

1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนารุ่งเรือง

2. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา มีบัณฑิตและนักปราชญ์เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ กิจการงานมีหลักฐานมั่นคง

3. ปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วนสง่างาม พร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ โภคสมบัติ บริวารสมบัติ บรรลุมรรคผลนิพานได้โดยง่าย มีสุขคติเป็นที่ไป ไม่พลัดไปอบาย

Thank for sharing!

About The Author